Project Meninos Capoeiristas do Natal (MCN)

Doel van het project Meninos Capoeiristas do Natal (MCN) is het stimuleren, ondersteunen, uitdagen en begeleiden van kansarme kinderen van 4 tot 18 jaar uit de wijk Bom Pastor in de noord-oostelijk gelegen Braziliaanse stad Natal.  

Iedere week krijgen hier in totaal ongeveer 80 kansarme kinderen les in capoeira. Om aan de capoeira-activiteiten deel te mogen nemen is het een voorwaarde dat de kinderen naar school gaan. Op deze wijze worden de kinderen gestimuleerd om daadwerkelijk lessen te volgen en niet in de wijk rond te zwerven. Door deze aanpak krijgen zij een andere start in het leven en een grotere kans op een betere toekomst.

Het project MCN wordt in Brazilië aangestuurd door een bestuur, dat onder leiding staat van Jean Aguiar. De coördinatie van de activiteiten worden begeleid door 2 coördinatoren, Reginaldo en Christina Azevedo, die rechtstreeks in contact staan met onze stichting en structureel rapporteren over de voortgang van het project. Het project MCN vraagt onder andere ondersteuning bij het realiseren van de volgende doelen:

Een van de doelen van MCN is zoveel mogelijk kinderen naar de particuliere school te laten gaan omdat het onderwijs op de staatsscholen slecht is en tot veel uitval leidt. De volledige financiering bedraagt ruim € 800 per kind, per jaar. Hiermee wordt o.a. het schoolgeld, de schoolkleding, de boeken en het lesmateriaal betaald. Het is als donateur mogelijk één of meerdere kinderen naar de particuliere school te laten gaan. Uiteraard is daarbij het streven dat donateurs garant staan voor meedere jaren, aangezien het weinig zinvol is een kind voor maar 1 jaar naar een particuliere school te sturen.

Een beperkt aantal kinderen kan maar gebruik maken van de middelen die bij MCN beschikbaar zijn, terwijl veel kinderen graag de kans krijgen om naar een particuliere school te gaan. Vele kinderen staan op een wachtlijst om ook naar een particuliere school te mogen. Daarbij hebben nogal wat kinderen het moeilijk op school. Een vorm van naschoolse opvang om deze kinderen ondersteuning te bieden bij leerproblemen zou zeer welkom zijn, mede om voor deze kinderen 'de moed erin te houden'